Măsuri de dezvoltare

Îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport
♦ Modernizarea drumurilor de legătură dintre localitatea Ardusat şi localităţile aparţinătoare şi modernizare sistem de semnalizare rutieră;
♦ Reabilitare şi modernizare străzi din interiorul localităţilor;
♦ Construirea şi reabilitarea unor podeţe şi punţi pietonale afectate de vechime şi uzură;
♦ Modernizarea drumurilor judeţene DJ 193, care asigură legătura cu drumul naţional DN 1 C, şi DJ 108, ce face legătura cu limita judeţului Sălaj;
♦ Extindrea reţelei de transport în comun în localităţile aparţinătoare comunei;
♦ Modernizarea drumurilor de legătură cu comunele limitrofe;
♦ Modernizare drumuri de interes economic local;
♦ Modernizare drumuri de acces la obiective turistice.


Utilităţi publice
♦ Reabilitare, modernizare şi extindere reţea comunală de apă potabilă;
♦ Realizarea unor reţele de canalizare şi a staţiilor de epurare aferente în localităţile comunei;
♦ Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public;
♦ Extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică;
♦ Finalizarea sistemului de management integrat şi colectare selectivă a deşeurilor - delegarea serviciilor de gestionare a deşeurilor către operatorul regional;
♦ Realizarea aducţiunii de gaz metan în localităţile Colţirea, Arieşul de Câmp şi Ardusat;
♦ Extinderea şi modernizarea reţelei de comunicaţii de voce şi date;
♦ Realizarea de capele mortuare în localităţile comunei.


Infrastructura pentru administraţie, educaţie, sănătate, cultură şi sport
♦ Înfiinţare, modernizare şi dotare de baze sportive, inclusiv sală de sport;
♦ Finalizarea reabilitării şi dotării şcolilor şi grădiniţelor de pe raza comunei;
♦ Construirea unui cămin cultural în Arieşul de Câmp;
♦ Modernizarea şi dotarea căminelor culturale din Ardusat şi Colţirea;
♦ Construirea şi dotarea noului sediu al Primăriei;
♦ Acordarea de terenuri pentru tinerii căsătoriţi;
♦ Înfiinţarea poliţiei comunitare;
♦ Modernizarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;
♦ Înfiinţarea unui centru medical (cu medici specialişti);
♦ Înfiinţare de puncte farmaceutice în localităţile Arieşul de Câmp şi Colţirea;
♦ Modernizarea şi dotarea cu utilităţi a bisericilor;
♦ Construirea de capele mortuare;
♦ Modernizare cimitire.


Infrastructura pentru agrement, petrecerea timpului liber şi protecţie socială
♦ Creearea unui centru de asistenţă familială;
♦ Crearea unui centru de asistenţă pentru persoanele defavorizate;
♦ Crearea unui club pentru tineret;
♦ Crearea unui centru de documentare şi informare (bibliotecă şi sală de acces internet);
♦ Amenajarea de spaţii de joacă pentru copii;
♦ Amenajarea unui parc pentru recreere, promenadă şi agrement;
♦ Înfiinţarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor comunităţii.


Infrastructura de afaceri
♦ Facilităţi pentru investitori strategici;
♦ Înfiinţarea unui Centru de Consultanţă Locală pentru potenţialii oameni de afaceri de pe raza comunei şi pentru sprijinirea firmelor mici;
♦ Măsuri pentru sprijinirea agroturismului;
♦ Realizarea unei piee de desfacere a produselor agro-alimentare locale;
♦ Înfiinţarea de agenţii bancare.


Creşterea capacităţii instituţiilor locale. Întărirea coeziunii sociale
♦ Creşterea capacităţii autorităţilor locale în vederea implementării programelor din fonduri destinate dezvoltării locale;
♦ Înfiinţarea Serviciului Poliţiei comunitare;
♦ Necesitatea participării la cursuri de instruire şi perfecţionare a persoanelor din administraţia locală, din sistemul instituţional local;
♦ Organizarea de seminarii şi dezbateri la nivelul comunităţii în vederea creşterii capacităţii comunitare, de a crea strategii proprii de dezvoltare, de a identifica surse de finanţare, de a elabora şi implementa proiecte, în scopul dezvoltării locale. Susţinerea dezvoltării societăţii civile în general, care prin activităţile desfăşurate poate contribui la întărirea coeziunii sociale pe termen lung;
♦ Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor sociale de asistenţă;
♦ Promovarea standardelor şi cerinţelor Uniunii Europene în problema protecţiei sociale.


Conservarea şi protecţia mediului înconjurător
♦ Introducerea sistemului integrat de management al deşeurilor menajere şi delegarea serviciilor către operatorul regional;
♦ Închiderea şi ecologizarea rampelor de gunoi de la Ardusat şi Colţirea;
♦ Identificarea programelor de protecţie a mediului în vederea întocmirii unor proiecte care să conducă la stoparea oricărei degradări a mediului natural şi la îmbunătăţirea calităţii lui;
♦ Extinderea zonei împădurite a comunei, prin plantarea terenurilor degradate;
♦ Realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi regularizare a cursurilor de apă care prezintă potenţial pericol de inundaţii - Someş, Arieşul şi Valea Rădoi.