Economia

La nivelul comunei Ardusat, din punct de vedere socio-economic, activităţile desfăşurate pot fi împărţite în următoarele categorii:
 

1. Activităţi de tip industrial şi de construcţii
O activitate industrială propriu-zisă nu există în comuna Ardusat. Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea agenţi economici, constituiţi în diverse forme (S.R.L., asociaţii
cooperatiste şi familiare sau independenţi), predominând activităţile comerciale.
Dintre agenţii economici din comuna Ardusat, se remarcă următorii:
     ♦ S.C. NENS - mobilă - 80 angajaţi;
     ♦ S.C. GEROM - PECO - 3 angajaţi;
     ♦ S.C. GHITTA - procesare carne - 30 angajaţi;
     ♦ SNC VARGA - alimentaţie publică - 10 angajaţi;
     ♦ S.C. MEZEL COOM - procesare carne 20 angajaţi;
     ♦ S.C. CVRVBUJ - producţie materiale de construcţii, confecţii metalice, transport - 12 angajaţi;
     ♦ S.C. DRUMURI ŞI PODURI - producţie asfalt - 21 angajaţi.
     ♦ S.C. D&IM - producţie materiale de construcţii
Dezvoltarea activităţilor industriale de orice profil va fi condiţionată de echiparea edilitară a localităţii, în special de alimentarea cu apă, de canalizare şi de posibilităţile de excludere a poluării mediului înconjurător. Posibilităţile de dezvoltare a activităţilor industriale şi de construcţii sunt foarte diverse prin iniţiativa micilor întreprinzători, care trebuie sprijiniţi în direcţia înfiinţării de întreprinderi industriale.
În acest sens se vor putea realiza mici unităţi agroindustriale, de prelucrare a laptelui, lânii, pieilor de animale. Potenţialul dezvoltării unor activităţi industriale este practic acelaşi în oricare din satele comunei.


2. Activităţi agricole şi zootehnice
Comuna se întinde pe o suprafaţă de 2430 ha teren agricol, din care 1525 ha teren arabil, 377 ha păşuni, 296 fâneţe, 40 ha livezi, 5 ha vie şi 187 ha pădure.
Oameni harnici şi gospodari, locuitorii comunei Ardusat se ocupă, majoritatea, cu cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor.
Cele mai mari suprafeţe sunt cultivate cu porumb, grâu, orz, ovăz, precum şi leguminoase perene ca trifoiul şi lucerna. De remarcat este faptul că producătorii agricoli folosesc tehnologii moderne şi aplică pe scară largă îngrăşămintele organice. Parcul de maşini agricole cuprinde în prezent, peste 100 tractoare, 10 combine, 45 pluguri, 25 discuri, 6 coase rotative şi este în continuă creştere.
Modul de utilizare a suprafeţelor arabile în funcţie de tipul de culturi la nivelul comunei, conform INS 2003, este:
     ♦ grâu şi secară: suprafaţa cultivată 380 ha, producţie totală: 799 t;
     ♦ porumb: suprafaţa cultivată: 415 ha, producţie totală: 1.452 t;
     ♦ cartofi de toamnă: suprafaţa cultivată: 60 ha, producţie totală: 660 t;
     ♦ floarea soarelui: suprafaţa cultivată 50 ha, producţie totală: 75 t;
     ♦ legume: suprafaţa cultivată: 25 ha, producţia totală: 132t;
     ♦ fructe producţia totală: 283 t;
     ♦ struguri: 30 t;
În ce priveşte creşterea animalelor, comuna dispune în prezent de următoarele efective, conform INS 2003:
     ♦ bovine: 916 număr capete;
     ♦ porcine: 3.035 număr capete;
     ♦ ovine: 541 număr capete;
     ♦ păsări: 15.000 număr capete;
Producţia de carne este de 780 t, producţia de lapte de vacă şi bivoliţă este de 19.803 hl, producţia de lână - 700 kg iar producţia de ouă este de 1207 (conform INS 2003).
În comună funcţionează două ferme moderne, una de creştere a porcilor, având o capacitate de 1200 capete şi una de creştere a tineretului taurin. Ambele ferme sunt dotate cu abatoare care preiau şi valorifică animalele proprii, dar şi cele ale altor crescători din zonă. În comuna Ardusat există trei centre de colectare a laptelui unde crescătorii de animale îşi pot valorifica producţia de lapte.
Recent, la nivelul comunei s-au realizat numeroase şi importante lucrări de îmbunătăţiri funciare, mari suprafeţe au reintrat în circuitul agricol.
Există preocupare deosebită, din partea autorităţilor locale, pentru crearea de locuri de muncă pentru tinerii din comună, atât în agricultură cât şi în alte domenii.
Silvicultura
Cu suprafaţa totală de 187 ha păduri, ceea ce reprezintă 6,01 % din total, rezultă că teritoriul administrativ al comunei Ardusat este slab împădurit, situaţie care a determinat apariţia unor fenomene diferite, de degradare a terenurilor pe suprafeţe însemnate, reţinerea slabă a apei provenite din precipitaţii precum şi variaţii accentuate ale debitelor apelor curgătoare.
Gospodărirea iraţională a pădurilor, fără asigurarea regenerării fondului forestier a dus la o situaţie îngrijorătoare privind rezerva de combustibil lemnos.
Se impune mărirea suprafeţelor împădurite, prin împădurirea a minimum 500 ha, strict necesare pentru menţinerea echilibrului geologic. Pentru combaterea şi stăvilirea fenomenelor de versant declanşate, terenurile afectate se pretează în mod deosebit pentru plantaţii forestiere.
Din fondul silvic al comunei nu se obţin în mod organizat producţii secundare, cum sunt ciupercile comestibile sau fructele de pădure, iar efectivele de vânat sunt reduse.


3. Activităţi din domeniul public şi al serviciilor
În urma deplasărilor pe teren şi din informaţiile obţinute de la primăria comunei s-au obţinut următoarele date privind dotările din localităţile comunei:
În localitatea Ardusat funcţionează următoarele unităţi publice care deservesc întreaga comună, precum şi unităţi publice care se regăsesc în localităţile comunei:
     ♦ Primăria
     ♦ Cămin cultural şi bibliotecă (funcţionează în aceeaşi clădire)
     ♦ Centru social
     ♦ Dispensar medical
     ♦ Circumscripţia sanitar-veterinară
     ♦ Post poliţie
     ♦ Oficiu P.T.T.R. şi C.E.C (în acelaşi local)
     ♦ Farmacie
     ♦ Şcoală generală
     ♦ Grădiniţă de copii
     ♦ Şcoala cu clasele I-VIII
     ♦ Magazin alimentar
În localitatea Arieşul de Câmp
     ♦ Şcoală cu clasele I-IV
     ♦ Magazin mixt
     ♦ Biserica ortodoxă.
În localitatea Colţirea
     ♦ Şcoală cu clasele I-IV
     ♦ Cămin cultural
     ♦ Magazin mixt
     ♦ Bufet
     ♦ Punct sanitar
     ♦ Bar
     ♦ Biserică